Bouza Brey

O noso colexio

A inclusión, o respecto e a tolerancia forman o eixo vertebrador arredor do que desenvolvemos o labor educativo. O traballo, coordinado e personalizado, desenvolvido nun ambiente familiar, ten como obxectivo propiciar o pensamento reflexivo e crítico a partir das vivencias e dos coñecementos.

Educación Especial

A aula está dirixida a aquelas alumnas e alumnos que presenta necesidades educativas específicas e que  precisan dun ensino moi individualizado e adaptado ás súas necesidades.

O traballo desenvolvido na aula de educación especial está encamiñado mellorar as competencias, a acadar seguridade e autonomía respectando os diferentes ritmos de aprendizaxe.

O ensino na aula parte das seguintes bases:

 • O ditame de escolarización e adaptacións curriculares
 • Coñecemento das nenas e nenos da aula a través da atención individualizada e en pequeno grupo
 • Uso de materiais adaptados ás necesidades
 • Coordinación cos mestres da aula de referencia
 • Contacto directo coas familias
 • Atención e coordinación cos profesionais externos ao colexio

Departamento de orientación

Apoia o labor do centro e do conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar unha formación integral.

Facilita a adaptación do proceso de ensino -aprendizaxe ás características e necesidades das alumnas e alumnos.

Actividades:

 • Colaborar na elaboración do plan de acción titorial e no plan de convivencia
 • Asesoramento do equipo docente
 • Seguemento do alumnado
 • Planificación de medidas de atención á diversidade
 • Tramitación becas N.E.E.
 • Coordinación na elaboración de adaptacións curriculares
 • Elaboración de diagnósticos
 • Probas diagnósticas en 6º de primaria e 2º de ESO
 • Orientación vocacional en 3º e 4º de ES0
 • Elaboración dos consellos orientadores ao finalizar a etapa de ESO
 • Coordinación de programas educativos:
  • Prevención de drogas
  • Riscos de Internet
  • Habilidades sociais e intelixencia emocional
  • Charlas de orientación vocacional
  • Acoso escolar
  • Prevención de condutas violentas

gabinete psicopedagóxico

 • Coordinación do profesorado de Apoio, PT e AL
 • Intercoordinación entre os profesionais que interveñen na área de actuación do gabinete (psicóloga, pedagoga, mestra de educación especial (PT), especialista en audición e linguaxe (AL), profesorado de apoio)
 • Detección e diagnose de necesidades educativas
 • Elaboración de informes psicoeducativos
 • Propostas de intervención educativa
 • Avaliación do resultado das distintas intervencións e, de ser preciso, reelaboración das mesmas
 • Apoio ao profesorado para atención das necesidades educativas temporais ou permanentes
 • Apoio ao profesorado para a atención ao alumno dentro e fóra da aula ordinaria
 • Atención en problemáticas non específicas do ámbito escolar que inflúen directamente no mesmo
 • Atención aos pais ante problemáticas escolares