CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA

Equipo Directivo

Directora: Ma Flores Martínez Corrales

Xefa de Estudos: Cristina Pardo Vázquez

Secretaria: Ana Mª Rodríguez Alfonso


Organización do profesorado

Titores de educación infantil:

Mª Carmen Rodriguez Domínguez (3 anos)

Milagros Rey Parente (4 anos)

Mª José Embade Aneiros (5 anos)

Titores de educación primaria:

Cristina Pardo Vázquez (1º primaria)

Enrique Raya Fernández (2º primaria)

Blanca Mª Pérez Domínguez (3º primaria)

Mª Flores Martínez Corrales (4º primaria)

Teresa Lemos Rey (5º primaria)

Mª José García Pérez (6º primaria)

Aula de educación especial:

Beatriz Fernández Rocha

Titores de educación secundaria:

Mª Begoña Sánchez Núñez (1º ESO)

Manuel Martínez Simón (2º ESO)

Mª Victoria Freire López (3º ESO)

Ana Mª Rodríguez Alfonso (4º ESO)

Coordinadores

Coordinadora Abalar/ Tic: Beatriz Fernández Rocha

Coordinadora Programa bilingüismo: Blanca Mª Pérez Domínguez e Ana Mª Rodríguez Alfonso

Coordinadora E. Inf. Mª Carmen Rodríguez Domínguez

Coordinadora E.Prim. Mª José García Pérez

1º Ciclo de Primaria Enrique Raya Fernández

2º Ciclo de Primaria Mª Flores Martínez Corrales

3º Ciclo de Primaria Mª José García Pérez

Coordinadora ESO Ana Mª Rodríguez Alfonso

1º Ciclo de Secundaria Mª Begoña Sánchez Núñez

2º Ciclo de Secundaria Manuel Martínez Simón

Gabinete psicopedagóxico

Psicóloga e orientadora Eva Mª Rodríguez Gutiérrez

Mestra de Ed. Especial e Pedagoga Beatriz Fernández Rocha

Psicomotricista e Esp. de A.L. e PT Mónica González Vigo

Mestra de Ed. Especial e PT Ana Magán Gutiérrez 

Psicomotricista Cristina Pardo Vázquez


Departamentos

Departamento filolóxico
Victoria Freire López
Luis Rey Parente
Blanca Mª Pérez Domínguez
Ana Mª Rodríguez Alfonso
Paz Davila Figueroa
Teresa Lemos Rey
Manuel Rey Parente
Esther Bouzas Campos
Xefa de departamento: Ana Mª Rodríguez Alfonso

Departamento Científico - Matemático
Mª Begoña Sánchez Núñez
Susana Pazo Montenegro 
Alberto J. Pérez Lago
Mª Flores Martínez Corrales
Enrique Raya Fernández
Paz Davila Figueroa
Mª José Embade Aneiros
Xefa de departamento: Mª Begoña Sánchez Núñez

Departamento Tecnolóxico
Mª Begoña Sánchez Núñez
Susana Pazo Montenegro
Alberto J. Pérez Lago
Mª Flores Martínez Corrales
Milagros Rey Parente
Cristina Pardo Vázquez
Mónica González Vigo
Xefa de departamento Alberto J. Pérez Lago

Departamento de Xeografía e Historia:
Manuel Martínez Simón
Mª José García Pérez
Teresa Lemos Rey
Mª Flores Martínez Corrales
Manuel Rey Parente
Eva Mª Rodríguez Gutiérrez
Xefe de departamento: Manuel Martínez Simón

Departamento de Educación Física:
Luís Rey Parente
Manuel Rey Parente
Roberto Longa Gómez
Enrique Raya Fernández
Cristina Pardo Vázquez
Milagros Rey Parente
Xefe de departamento: Roberto Longa Gómez

Departamento Artístico:
Teresa Lemos Rey
Esther Bouzas Campos
Carlos Graña Pérez
Manuel Martínez Simón
Xefe de departamento: Carlos Graña Pérez

Departamento de Dinamización Lingüística:
Mº José Garcia Pérez
Beatriz Fernández Rocha
Victoria Freire López
Mª Flores Martínez Corrales
Mª Carmen Rodríguez Domínguez
Ana Magán Gutiérrez 
Xefa de departamento: Victoria Freire López

Departamento de orientación:
Profesores titores de educación secundaria
Profesores de Apoio das áreas de lingua castelá e
matemáticas
Xefa de departamento: Eva Mª Rodríguez Gutiérrez

Departamento Psicopedagóxico de Educación Especial:
Beatriz Fernández Rocha
Ana Magán Gutiérrez 
Cristina Pardo Vázquez
Mónica González Vigo
Eva Mª Rodríguez Gutiérrez
Xefa de departamento: Beatriz Fernández Rocha

Servizos auxiliares

Administración e secretaría: Alberto Couñago López

Conserxería : Rosa Estévez Martínez

Comedor: Calidus

Transporte: Colexio Bouza Brey